Algemene Voorwaarden webwinkel Atelier Nanda

 

Artikel 1 – Algemeen en  definitie

1.1    

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden, van toepassing op elk aanbod en  op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Atelier Nanda en de koper.

1.2                         

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod van Atelier Nanda.

1.3         

Door middel van het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden van de webwinkel van Atelier Nanda.

1.4                         

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijke kenmerken van de producten wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Atelier Nanda garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in principe geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

1.5         

Uniek op maat gemaakte producten zijn producten die overeenkomstig de specificaties van de koper zijn vervaardigd.

Artikel 2-  Levering

2.1                         

Atelier Nanda zal de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten.

2.2                         

Met uitzondering van uniek op maat gemaakte producten zijn de producten doorgaans uit voorraad leverbaar. Soms kan het zijn dat een product (tijdelijk) is uitverkocht. Atelier Nanda houdt dan de bestelling aan. Indien levering van het bestelde product onmogelijk blijkt wordt dit aan de koper medegedeeld en het betaalde bedrag gecrediteerd. De genoemde levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen.

Artikel 3 – Prijzen

De in de webwinkel vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 4 – Betaling

4.1         

Betaling dient te geschieden door middel van vooruitbetaling.

4.2          

Ook levering onder rembours is mogelijk.  De extra kosten die dit met zich mee brengt worden in rekening gebracht.

4.3         

Betaling voor uniek op maat gemaakte producten dient te geschieden door vooruitbetaling, nadat de door Atelier Nanda, per e-mail toegestuurde foto door de koper is goedgekeurd.

Artikel 5 - Retourneren  uniek op maat gemaakte producten

 Uniek op maat gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 6 – Retourneren niet uniek op maat gemaakte producten

6.1                         

 Niet uniek op maat gemaakte producten kunnen binnen 14 werkdagen na ontvangstdatum worden geretourneerd. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag . Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

6.2                         

De retourzending voor niet op maat gemaakte producten wordt altijd geaccepteerd.

6.3                         

De retourzending dient in originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd te worden gestuurd aan: Atelier Nanda, De Heul 64, 4741 TT HOEVEN.

6.4                         

Binnen 30 dagen zal Atelier Nanda het betaalde bedrag terug betalen op het laatst bekende rekening nummer van de koper.

6.5         

Atelier Nanda behoudt zich het recht voor de creditering aan te passen of te weigeren indien niet aan alle voorwaarden is voldaan.

Artikel 7 – Persoonsregistratie

Door het plaatsen van een bestelling in de webwinkel van Atelier Nanda worden gegevens verwerkt in het klantenbestand. Alle gegevens die u doorgeeft, worden door Atelier Nanda opgeslagen in een beveiligde database en zijn bestemd voor de eigen bedrijfsvoering zoals verwering van bestellingen en klanten beheer, alsmede het toesturen van eigen aanbiedingen. Gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

8.1                         

Atelier Nanda behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere  intellectuele wet- en regelgeving.

8.2                         

Atelier Nanda heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter kennis van derden wordt gebracht.

8.3         

Indien en voor zover Atelier Nanda producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Atelier Nanda voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Atelier Nanda in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1                         

Bij ontdekking van eventuele fouten, nadat de door Atelier Nanda per e-mail toegestuurde foto(‘s) door de koper is (zijn) goedgekeurd, is Atelier Nanda niet aansprakelijk.

9.2                         

Indien Atelier Nanda aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is dit uitsluitend voor directe schade en is de aansprakelijkheid van Atelier Nanda beperkt tot maximaal de factuurwaarde.

9.3         

De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Atelier Nanda.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1       

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Atelier Nanda partij is, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, ook indien er levering buiten Nederland heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van Weens Koopverdrag  wordt uitgesloten.

10.2       

Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.

               

1 februari 2012

 

 

 

Algemene Voorwaarden webwinkel Atelier Nanda

Artikel 1 – Algemeen en definitie
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden, van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Atelier Nanda en de koper.

1.2
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod van Atelier Nanda.

1.3
Door middel van het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden van de webwinkel van Atelier Nanda.

1.4
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijke kenmerken van de producten wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Atelier Nanda garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in principe geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

1.5
Uniek op maat gemaakte producten zijn producten die overeenkomstig de specificaties van de koper zijn vervaardigd.

Artikel 2- Levering

2.1
Atelier Nanda zal de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten.

2.2
Met uitzondering van uniek op maat gemaakte producten zijn de producten doorgaans uit voorraad leverbaar. Soms kan het zijn dat een product (tijdelijk) is uitverkocht. Atelier Nanda houdt dan de bestelling aan. Indien levering van het bestelde product onmogelijk blijkt wordt dit aan de koper medegedeeld en het betaalde bedrag gecrediteerd. De genoemde levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen.

2.3
Bestellingen worden op risico van de klant verstuurd. Er kan een verzekering worden afgesloten zodat bij geval van verlies of beschadiging de producten gratis worden gerepareerd of vervangen.

Artikel 3 – Prijzen

De in de webwinkel vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 4 – Betaling

4.1
Betaling dient te geschieden door middel van vooruitbetaling, via Ideal of Paypal.

4.2
Ook levering onder rembours is mogelijk. De extra kosten die dit met zich mee brengt worden in rekening gebracht.

4.3
Betaling voor uniek op maat gemaakte producten dient te geschieden door vooruitbetaling, via Ideal of Paypal nadat de door Atelier Nanda, per e-mail toegestuurde foto door de koper is goedgekeurd.

Artikel 5 - Retourneren uniek op maat gemaakte producten

Uniek op maat gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 6 – Retourneren niet uniek op maat gemaakte producten

6.1
Niet uniek op maat gemaakte producten kunnen binnen 7 werkdagen na ontvangstdatum worden geretourneerd.

6.2
De retourzending wordt uitsluitend geaccepteerd na voorafgaand overleg met Atelier Nanda. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten en het risico van de retourzending voor de koper.

6.3
De retourzending dient in originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd te worden gestuurd aan: Atelier Nanda, De Heul 64, 4741 TT HOEVEN.

6.4
Binnen 30 dagen zal Atelier Nanda het betaalde bedrag terug betalen op het laatst bekende rekening nummer van de koper.

6.5
Atelier Nanda behoudt zich het recht voor de creditering aan te passen of te weigeren indien niet aan alle voorwaarden is voldaan.

Artikel 7 – Persoonsregistratie
Door het plaatsen van een bestelling in de webwinkel van Atelier Nanda worden gegevens verwerkt in het klantenbestand. Alle gegevens die u doorgeeft, worden door Atelier Nanda opgeslagen in een beveiligde database en zijn bestemd voor de eigen bedrijfsvoering zoals verwering van bestellingen en klanten beheer, alsmede het toesturen van eigen aanbiedingen. Gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

8.1
Atelier Nanda behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

8.2
Atelier Nanda heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter kennis van derden wordt gebracht.

8.3
Indien en voor zover Atelier Nanda producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Atelier Nanda voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Atelier Nanda in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1
Bij ontdekking van eventuele fouten, nadat de door Atelier Nanda per e-mail toegestuurde foto(‘s) door de koper is (zijn) goedgekeurd, is Atelier Nanda niet aansprakelijk.

9.2
Indien Atelier Nanda aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is dit uitsluitend voor directe schade en is de aansprakelijkheid van Atelier Nanda beperkt tot maximaal de factuurwaarde.

9.3
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Atelier Nanda.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Atelier Nanda partij is, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, ook indien er levering buiten Nederland heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2
Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.1 februari 2012
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2008 - 2024 Atelier Nanda | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel